Thiên Thanh
Tác giả:Quách Thiếu Hiệp
Dịch giả:Truyện Siêu Hay
Phân loại:ActionMysteryManhua
last update time:10/07/2018
Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta - Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.
Xem