Đấm phát chết luôn (Gốc)
Tác giả:ONE
Dịch giả:
Phân loại:ActionFantasyComedyMangaSci-fi
last update time:04/04/2021
Onepunch-man bản webcomic của ONE
Xem
Mục lục:
Chapter 0Chapter 0.5Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 44.5Chapter 45.1Chapter 45.2Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50.1Chapter 50.2Chapter 51Chapter 52Chapter 53.1Chapter 53.2Chapter 54Chapter 55Chapter 55.1Chapter 55.2Chapter 55.3Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60.1Chapter 60.2Chapter 61Chapter 62.1Chapter 62.2Chapter 62.3Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 69.5: _Đánh boss Garou (tự raw toàn bộ) =))Chapter 69.6: _GarouChapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 106.5: Một số ảnh Murata art lại của OneChapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 109.5: Bản Phác Thảo Của OneChapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 113.5Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119: RawChapter 120: RawChapter 121: RawChapter 122: (ONE)Chapter 123: (ONE)Chapter 124: (ONE)Chapter 125: (ONE)Chapter 126: (ONE)Chapter 127: (ONE)Chapter 128: (ONE)Chapter 129: (ONE)Chapter 130: RawChapter 130: RawChapter 132: RawChapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138: SpoilChapter 139Chapter 140: (ONE)