Tomo-chan wa Onnanoko!
Tác giả:Yanagida Fumita
Dịch giả:
Phân loại:RomanceSchool LifeComedy
last update time:27/09/2020
Tomo Aizawa và câu chuyện buồn ( cười ) trong việc biến người bạn nối khố Junichirou Kubota thành người yêu của mình. Tuy nhiên Junichirou lại luôn coi cô là 1 thằng bạn thân.
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23: 30Chapter 31: 40Chapter 41: 50Chapter 51: 60Chapter 61: 70Chapter 71: 80Chapter 81: 90Chapter 91: 100Chapter 101: 110Chapter 111: 120Chapter 121: 130Chapter 131: 140Chapter 141: 150Chapter 151: 160Chapter 161: 170Chapter 171: 180Chapter 181: 190Chapter 191: 200Chapter 201: 210Chapter 211: 220Chapter 221: 230Chapter 231: 240Chapter 241: 250Chapter 251: 260Chapter 261: 270Chapter 271: 280Chapter 281: 290Chapter 291: 300Chapter 301: 310Chapter 311: 314Chapter 315: 317Chapter 318: 321Chapter 322: 325Chapter 326: 329Chapter 330: 333Chapter 334: 336Chapter 346: 348Chapter 349: 351Chapter 352: 354Chapter 355: 357Chapter 361: 365Chapter 366: 370Chapter 371: 375Chapter 376: 390Chapter 391: 395Chapter 396: 400Chapter 401: 405Chapter 406: 410Chapter 411: 415Chapter 416: 420Chapter 421: 425Chapter 426: 430Chapter 431: 435Chapter 436: 440Chapter 441: 445Chapter 446: 450Chapter 451: 455Chapter 456: 460Chapter 461: 465Chapter 466: 470Chapter 471: 475Chapter 476: 480Chapter 481: 483Chapter 484: 489Chapter 490: 492Chapter 493: 495Chapter 496: 498Chapter 499: 501Chapter 502: 504Chapter 505: 507Chapter 508: 516Chapter 517: 519Chapter 520: 522Chapter 523: 525Chapter 529: 531Chapter 532: 534Chapter 535: 537Chapter 538: 540Chapter 544: 546Chapter 547: 549Chapter 550: 552Chapter 553: 555Chapter 556: 558Chapter 559: 561Chapter 562: 564Chapter 565: 567Chapter 568: 573Chapter 574: 576Chapter 577: 579Chapter 580: 582Chapter 583: 585Chapter 586: 594Chapter 595: 600Chapter 574: 576Chapter 589: - 591Chapter 592: - 594Chapter 583: 585Chapter 598: - 600Chapter 601: - 603Chapter 601.6Chapter 604: - 606Chapter 607: - 609Chapter 610: - 612Chapter 613: - 615Chapter 616: - 618Chapter 619: - 621Chapter 622: - 624Chapter 625: - 627Chapter 628: - 630Chapter 631: - 633Chapter 634: - 636Chapter 637: - 639Chapter 640: - 642Chapter 643: - 645Chapter 646: - 648Chapter 649: - 651Chapter 652: - 654Chapter 655: - 657Chapter 658: - 660Chapter 661: - 663Chapter 664: - 666Chapter 667: - 669Chapter 670: - 672Chapter 673: - 674Chapter 675: - 676Chapter 677: 691Chapter 646: - 648Chapter 649: - 651Chapter 652: - 654Chapter 655: - 657Chapter 658: - 660Chapter 661: - 663Chapter 664: - 666Chapter 667: - 669Chapter 670: - 672Chapter 673: - 674Chapter 692: 697Chapter 697.1: - Extra 1Chapter 697.2: - Extra 2Chapter 697.3: - Extra 3Chapter 697.4: - Extra 4Chapter 697.5: - Extra 5Chapter 698: - Omake.001Chapter 700: - Omake.003Chapter 705: - 709Chapter 710: - 714Chapter 715: - 719Chapter 720: - 724Chapter 720.7Chapter 715: - 719Chapter 725: - 728 22/10/2018Chapter 729: - 732 22/10/2018Chapter 733: - 736 22/10/2018Chapter 737: - 740 22/10/2018Chapter 741: - 744Chapter 745: - 749Chapter 750: - 754Chapter 755Chapter 760Chapter 765Chapter 770Chapter 774Chapter 778Chapter 782Chapter 786Chapter 790Chapter 794Chapter 790Chapter 794Chapter 798Chapter 794Chapter 798: -801