Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Tác giả:Vlvbear
Dịch giả:A3Manga
Phân loại:RomanceXuyên khôngManhuaHistorical
last update time:17/05/2020
Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử...
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 131.5Chapter 132Chapter 132.5Chapter 133Chapter 133.5Chapter 134Chapter 135Chapter 135.5Chapter 136Chapter 136.5Chapter 137Chapter 137.5Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 161.5Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 166.5Chapter 167Chapter 167.5Chapter 168Chapter 168.5Chapter 169Chapter 169.5Chapter 170Chapter 170.5Chapter 171Chapter 171.5Chapter 172Chapter 172.5Chapter 173Chapter 173.5Chapter 174Chapter 174.2Chapter 175.1Chapter 175.2Chapter 176.1Chapter 176.2Chapter 176.5Chapter 177.1Chapter 177.2Chapter 178.1Chapter 178.2Chapter 179.1Chapter 179.2Chapter 180.1Chapter 180.2Chapter 181.1Chapter 181.2Chapter 181.3Chapter 182.1Chapter 182.2Chapter 182.3Chapter 182.4Chapter 183.1Chapter 183.2Chapter 184.1Chapter 184.2Chapter 184.3Chapter 185.1Chapter 185.2Chapter 185.3Chapter 186.1Chapter 186.2Chapter 186.3Chapter 187.1Chapter 187.2Chapter 187.3Chapter 188.1Chapter 188.2Chapter 188.3Chapter 189.1Chapter 189.2Chapter 190.1Chapter 190.2Chapter 191.1Chapter 191.2Chapter 191.3Chapter 192.1Chapter 192.2Chapter 193.1Chapter 193.2Chapter 193.3Chapter 194.1Chapter 194.2Chapter 194.3Chapter 195.1Chapter 195.2Chapter 196.1Chapter 196.2Chapter 196.3Chapter 197.1Chapter 197.2Chapter 197.3Chapter 198.1Chapter 199.1Chapter 199.2Chapter 199.3Chapter 200Chapter 201.1Chapter 201.2Chapter 201.3Chapter 202.1Chapter 202.2Chapter 202.3Chapter 203.1Chapter 203.2Chapter 203.3Chapter 204.1Chapter 205.1Chapter 205.2Chapter 206.1Chapter 206.2Chapter 206.3Chapter 207.1Chapter 207.2Chapter 207.3Chapter 208.1Chapter 208.2Chapter 208.3Chapter 209.1Chapter 209.2Chapter 209.3Chapter 210.1Chapter 210.2Chapter 210.3Chapter 211.1Chapter 211.2Chapter 211.3Chapter 212.1Chapter 212.2Chapter 212.3Chapter 213.1Chapter 213.1Chapter 213.3