Fantasista bản VIP
Tác giả:Kusaba Michiteru
Dịch giả:Fantasista
Phân loại:ComedySports
last update time:17/11/2017
Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134: [remake]Chapter 135: [remake]Chapter 136: [remake]Chapter 137: [remake]Chapter 138: [remake]Chapter 139: [remake]Chapter 140: [remake]Chapter 141: [remake]Chapter 142: [remake]Chapter 143: [remake]Chapter 144: [remake]Chapter 145: [remake]Chapter 146: [remake]Chapter 147: [remake]Chapter 148: [remake]Chapter 149: [remake]Chapter 150: [remake]Chapter 151: [remake]Chapter 152: [remake]Chapter 153: [remake]Chapter 154: [remake]Chapter 155: [remake]Chapter 156: [remake]Chapter 157: [remake]Chapter 157: [remake]Chapter 158: [remake]Chapter 159: [remake]Chapter 160: [remake]Chapter 161: [remake]Chapter 162: [remake]Chapter 163: [remake]Chapter 164: [remake]Chapter 165: [remake]Chapter 165: [remake]Chapter 166: [remake]Chapter 166: [remake]Chapter 167: [remake]Chapter 168: [remake]Chapter 169: [remake]Chapter 170: [remake]Chapter 171: [remake]Chapter 172: [remake]Chapter 173: [remake]Chapter 174: [remake]Chapter 175: [remake]Chapter 176: [remake]Chapter 177: [remake]Chapter 178: [remake]Chapter 179: [remake]Chapter 180: [remake]Chapter 181: [remake]Chapter 182: [remake]Chapter 183: [remake]Chapter 184: [remake]Chapter 185: [remake]Chapter 186: [remake]Chapter 187: [remake]Chapter 188: [remake]Chapter 189: [remake]Chapter 190: [remake]Chapter 191: [remake]Chapter 192: [remake]Chapter 193: [remake]Chapter 194: [remake]Chapter 195: [remake]Chapter 196: [remake]Chapter 197: [remake]Chapter 198: [remake]Chapter 199: [remake]Chapter 200: [remake]Chapter 201: [remake]Chapter 202: [remake]Chapter 203: [remake]Chapter 204: [remake]Chapter 205: [remake]Chapter 206: [remake]Chapter 207: [remake]Chapter 208: [remake]Chapter 209: [remake]Chapter 210: [remake]Chapter 211: [Remake]Chapter 212: [remake]Chapter 213: [remake]Chapter 214: [remake]Chapter 215: [remake]Chapter 216: [remake]Chapter 217: [remake]Chapter 218: [remake]Chapter 219: [remake]Chapter 220: [remake]Chapter 221: [remake]Chapter 222: [remake]