Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi
Tác giả:Văn Hóa Nhiệt Manh
Dịch giả:
Phân loại:Cổ ĐạiRomanceShoujoManhuaTạp chí truyện tranh
last update time:26/10/2020
Một cô gái xuyên về quá khứ .và có một mối tình với vị hoàng đế si tình sủng vợ bậc nhất trong lịch sử …..
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25.1Chapter 25.2Chapter 26Chapter 27.1Chapter 27.2Chapter 28.1Chapter 28.2Chapter 29.1Chapter 29.2Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33.1Chapter 33.2Chapter 34.1Chapter 34.2Chapter 35Chapter 36Chapter 36.2Chapter 37.1Chapter 37.2Chapter 38.1Chapter 38.2Chapter 39.1Chapter 39.2Chapter 39.3Chapter 39.4Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67.1Chapter 67.2Chapter 68.1Chapter 68.2Chapter 69.1Chapter 69.2Chapter 70Chapter 71.1Chapter 71.2Chapter 72Chapter 73.1Chapter 73.2Chapter 74.1Chapter 74.2Chapter 75Chapter 76.1Chapter 76.2Chapter 77.1Chapter 77.2Chapter 78.1Chapter 78.2Chapter 79.1Chapter 79.2Chapter 80.1Chapter 80.2Chapter 81.1Chapter 81.2Chapter 82.1Chapter 82.2Chapter 83.1Chapter 83.2Chapter 84.1Chapter 84.2Chapter 85.1Chapter 85.2Chapter 86.1Chapter 86.2Chapter 87.1Chapter 87.2Chapter 88.1Chapter 88.2Chapter 89.1Chapter 89.2Chapter 90.1Chapter 90.2Chapter 91.1Chapter 91.2Chapter 92.1Chapter 92.2Chapter 93Chapter 94.1Chapter 94.2Chapter 95.1Chapter 95.2Chapter 96Chapter 97.1Chapter 97.2Chapter 98Chapter 99.1Chapter 99.2Chapter 100.1Chapter 100.2Chapter 101.1Chapter 101.2Chapter 102.1Chapter 102.2Chapter 103.1Chapter 103.2Chapter 104.1Chapter 104.2Chapter 105.1Chapter 105.2Chapter 106.1Chapter 106.2Chapter 107.1Chapter 107.2Chapter 108.1Chapter 108.2Chapter 109Chapter 110Chapter 111.1Chapter 111.2Chapter 112.1Chapter 112.2Chapter 113Chapter 114.1Chapter 114.2Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119.1Chapter 119.2Chapter 120Chapter 121Chapter 122.1Chapter 122.2Chapter 123.1Chapter 123.2Chapter 124Chapter 125Chapter 126.1Chapter 126.2Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141.1Chapter 141.2Chapter 142Chapter 143.1Chapter 143.2Chapter 144Chapter 145.1Chapter 145.2Chapter 146.1Chapter 146.2Chapter 147Chapter 148.1Chapter 148.2Chapter 149.1Chapter 149.2Chapter 150Chapter 151Chapter 152.1Chapter 152.2Chapter 153.1Chapter 153.2Chapter 154.1Chapter 154.2Chapter 155.1Chapter 155.2Chapter 156.1Chapter 156.2Chapter 157.1Chapter 157.2Chapter 158.1Chapter 158.2Chapter 159.1Chapter 159.2Chapter 160.1Chapter 160.2Chapter 161.1Chapter 161.2Chapter 162.1Chapter 162.2Chapter 163.1Chapter 163.2Chapter 164.1Chapter 164.2Chapter 165.2Chapter 166.2Chapter 168.1Chapter 168.2Chapter 170.2Chapter 171.1Chapter 171.2Chapter 172Chapter 175.1Chapter 175.2Chapter 176Chapter 177Chapter 178