Lang Hoàn Thư Viện
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:Manhua
last update time:30/11/2020
Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của "Lang Hoàn Thư Viện", thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 126Chapter 128Chapter 130Chapter 132Chapter 134Chapter 136Chapter 138Chapter 140Chapter 142Chapter 144Chapter 146Chapter 148Chapter 150Chapter 152Chapter 154Chapter 156Chapter 158Chapter 160Chapter 162Chapter 164Chapter 166Chapter 168Chapter 170Chapter 172Chapter 174Chapter 176Chapter 178Chapter 180Chapter 182Chapter 184Chapter 186Chapter 188Chapter 190Chapter 192Chapter 194Chapter 196Chapter 198Chapter 200Chapter 202Chapter 204Chapter 206Chapter 208Chapter 210Chapter 212Chapter 214Chapter 216Chapter 218Chapter 220Chapter 222Chapter 224Chapter 226Chapter 228Chapter 230Chapter 232Chapter 234Chapter 236Chapter 238Chapter 240Chapter 242Chapter 244Chapter 244Chapter 244Chapter 246Chapter 242Chapter 244Chapter 244